Logo PH DUET Słupsk

Regulamin korzystania z Oferty online hurtowni DUET.

§1

Oferta online dostępna pod adresem: https://duet.abstore.pl (lub phduet.pl) jest prezentacją produktów które sprzedaje firma:

Przedsiębiorstwo Handlowe DUET spółka jawna Ewa Lubarska Irena Tomaińska Karol Tomasiński

76 – 200 Słupsk, ul. Sportowa 3F

KRS 0000092495 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 8391001811      REGON 770730699

adres poczty elektronicznej: biuro@phduet.pl

numer telefonu: 59 842 92 51 dostępny w dni robocze 9:00 – 15:00

rachunek bankowy: 12 1500 1692 1216 9000 1497 0000

zwana dalej Hurtownia

§2

Oferta online skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dalej nazywanych Kontrahent. Przeglądanie asortymentowej Oferty online jest dostępne po założeniu konta i zalogowaniu. Aby założyć konto dostępu do Oferty online należy skontaktować się z Hurtownią i przekazać swój aktywny adres poczty elektronicznej oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Założenie konta oraz przeglądanie i składanie ofert jest bezpłatne. Administratorem danych jest Hurtownia. Kontrahent oświadcza, że przekazuje swoje dane świadomie i dobrowolnie oraz potwierdza że dane są prawdziwe a Kontrahent ma do nich pełne prawo. Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie od Hurtowni informacji handlowych i promocyjnych za pośrednictwem telefonu oraz poczty elektronicznej. Hurtownia może przekazać dane firmom trzecim tylko w celu związanym z obsługą Kontrahenta. Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku posiadania zobowiązań finansowych przez Kontrahenta na rzecz Hurtowni Kontrahent nie może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Hurtownię znajduje się pod adresem: www.phduet.pl/rodo

§3

Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Hurtownia dokłada starań aby Oferta online była aktualna, ale zastrzega, że część informacji może być nieaktualna. Kontrahent, korzystając z Oferty online nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę czy mechanizm działania. Prezentowane na stronach Oferty online rozrachunki między Hurtownią i Kontrahentem mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

§4

Kontrahent zobowiązuje się do zachowania tajemnicy i nie przekazywania informacji pozyskanych dzięki Ofercie online innym podmiotom zwłaszcza firmom konkurencyjnym wobec Hurtowni. Kontrahent zobowiązuje się do nie przekazywania swojego loginu (adres email + hasło) osobom trzecim. W przypadku naruszenia tajemnicy handlowej przez Kontrahenta Hurtownia może zablokować Kontrahentowi dostęp do Oferty online, a jeśli przekazane przez Kontrahenta dane osobom nieuprawnionym narażą Hurtownię na straty Hurtownia może żądać od Kontrahenta naprawienia szkody. Hurtownia może zablokować Kontrahentowi dostęp do Oferty online jeśli Kontrahent nie korzysta z Oferty online (minimum 30 dni bez logowania do systemu) lub wykorzystuje system niezgodnie z przeznaczeniem. 

§5

Do przeglądania asortymentu i składania ofert w Ofercie online niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet

b. przeglądarka internetowa z włączona obsługa plików cookies (na których używanie Kontrahent wyraża zgodę) i włączoną opcją obsługi Java Script.

c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

§6

Hurtownia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Oferty online spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Oferty online z infrastrukturą techniczną Kontrahenta. Hurtownia zastrzega sobie możliwość wyłączenia dostępu do Oferty online na dowolny czas bez podawania przyczyny.

§7

W Ofercie online podane są ceny netto (bez podatku VAT) oraz ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) i  wszystkie są wyrażone w PLN. Kontrahent który chce złożyć ofertę zakupu określonych produktów dodaje je do koszyka i zatwierdza wystawienie oferty zakupu poprzez kliknięcie „Potwierdź złożenie oferty i chęć zakupu”. Potwierdzenie złożenia oferty zakupu Kontrahent otrzyma również drogą mailową. Po złożeniu oferty zakupu przez Kontrahenta Hurtownia zweryfikuje je i zaproponuje Kontrahentowi ostateczny sposób realizacji zamówienia w tym koszty oraz czas i sposób dostarczenia. Hurtownia może nie przyjąć oferty zakupu Kontrahenta bez podania przyczyny lub przyjąć ją tylko w wybranym przez siebie zakresie.

§8

Klient logując się do Oferty online akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. Regulamin nie zastępuje umów handlowych zawartych z Kontrahentem, ale reguluje aspekty współpracy w zakresie internetowego składania ofert. Ceny w ofercie online zwłaszcza promocje mogą się różnić od ofert Hurtowni składanych innymi kanałami. Hurtownia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego. W przypadku sporu strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy i ustalają sąd właściwy dla rozwiązywania sporów na sąd w Słupsku. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018.

W kilku słowach o tym co robimy

Zajmujemy się dystrybucją oraz hurtową sprzedażą artykułów spożywczych. Naszą specjalizacją jest kawa, herbata, słodycze. Oferujemy również paczki świąteczne.

Godziny pracy od 7:30 do 15:00.

Telefon 59 842 92 51

e-mail biuro@phduet.pl

Przydatne informacje

Przydatne linki